HÓA đơn điện tử VNPT

Hóa đơn điện tử Vnpt

Hóa đơn điện tử Vnpt

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT – FOUR ZERO(4.0) Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hóa đơn theo đúng NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP VÀ NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử.Dịch vụ Hóa đơn điện tử VNPT – FOUR ZERO(4.0) là dịch vụ giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp có thể phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trữ hóa đơn điện tử thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy.